מדיניות פרטיות

תנאי האחריות

אחריות זו הינה אחריות היבואן המורשה NIA (להלן: "היבואן") בעבור Classic SUP (להלן: "המוצר")

אחריות מוגבלת (להלן: "האחריות")

אחריות זו תקפה אך ורק עבור המוצר שיובא על ידי היבואן ויוצר על ידי  TAIZHOU XUTAI. המוצר מכוסה במסגרת האחריות המפורטת כדלקמן:

 1. האחריות תהא תקפה לאחר מילוי טופס האחריות אשר מצוי באתר www.nia.co.il וזאת תוך 14 יום ממועד הרכישה.

 2. לחילופין, הלקוח יוכל לשלוח את שמו המלא ועותק מחשבונית מס/קבלה לדוא"ל: warranty@nia.co.il וזאת תוך 14 יום ממועד הרכישה.

 3. בכל מקרה, יש להציג הוכחת רכישה (חשבונית מס/קבלה מקורית) עם פניית הלקוח בעניין האחריות. האחריות תקפה רק עבור הלקוח שרכש את המוצר כפי שפרטיו מצוינים בחשבונית המס/קבלה ואינה ניתנת להעברה.

 

רכיבי האחריות

 1. האחריות תקפה למשך 3 חודשים ממועד רכישת המוצר ובכפוף לתנאים הרשומים באחריות זו. לא תתאפשר הארכת תקופת אחריות מעבר לאמור.

 2. האחריות תקפה בשימוש סביר ובפעולת חתירה בלבד.

 3. החלטת היבואן תקבע אם הפניה הינה בגדרי האחריות. לצורך בדיקת הפניה, נדרשת בדיקה יסודית של המוצר על ידי היבואן.

 4. בהתאם לאמור, יש לשלוח את המוצר ליבואן ו/או לסוכן ממנו נרכש המוצר בצירוף חשבונית הרכישה המקורית ובתיאור הפגם בגינו מתבקשת האחריות, המועד בו נתגלה הפגם ונסיבות היווצרותו. 

 5. במידה וימצא היבואן כי הפגם עומד בתנאי האחריות, האחריות תכסה תיקון או החלפה של המוצר ו/או החלק הפגום. 

 6. יובהר כי פרק הזמן הנדרש לשם טיפול בפנייה ובכלל זאת בדיקת הפגם ותיקון הפגם במידה וחלה אחריות, תלוי בין היתר, ביצרן ובזמני משלוח והובלה מקובלים ולא יהיו ללקוח טענות ו/או תביעות ו/או דרישות כלפי היבואן לגבי פרק הזמן הזה.

 

החרגות

אחריות זו אינה חלה במקרים הבאים:

 1. בשימוש במסגרת קייטנת גלישה ו/או השכרה.

 2. במקרים של תאונה, מכות חיצוניות, פיצוצים, שריטות, חריטות, הזנחה, גניבה, שימוש לרעה, תחזוקה לקויה, נפילות, תיקון שנעשה עצמאית בצורה בלתי מורשית על ידי היבואן, שינויים, אלתורים, ציוד המוצר במנוע, או כל שימוש בלתי סביר אחר.

 3. במקרים של נזק עקב חשיפה מוגזמת לחום, נזקים עקיפים כתוצאה מהפגם במוצר, לרבות בלאי רגיל, נזק עקב טיפול ואחסון לא תקינים, נזק שנגרם כתוצאה מגלים ו/או תנאי גלישה לא סבירים, נזק מכוח עליון ונזק ע"י צד שלישי.

 4. היבואן לא יהא אחראי לכל נזק ישיר או עקיף הנובע מהשימוש או השימוש השגוי במוצר לרבות כל נזק מקרי, מיוחד, עקיף או תוצאתי. חלה על הלקוח אחריות וכל סיכון וחובות עבור אובדן, נזק וחבלה לגופו ו/או לרכושו ו/או לרכושם ו/או לגופם של צדדים שלישיים, הנובעים מהשימוש ו/או אי השימוש במוצר.

שימו לב!

הנחיות הנוגעות לתפעול, אחסון, תחזוק, שימוש, שינוע ותנאי בטיחות מופיעות באתר היבואן ובעלון המצורף למוצר. כל פעולה שלא לפי הנחיות אלה, מהווה הפרה ומבטלת תוקפה של אחריות זו.